Stichting opheffen? Dit moet je regelen

Als je een stichting wilt opheffen, kan dat snel en eenvoudig: bij geen bezittingen, schulden, personeel en ondernemingsstatus, is het met een bestuursbesluit en een uitschrijving bij de KvK zo geregeld. Maar als er wel bezittingen, schulden of belastingplichten zijn, is het traject dat je moet doorlopen meer omvangrijk en soms complex. We maken het je graag makkelijk(er) en leggen hieronder uit welke stappen je moet nemen.

Bestuursbesluit

Het formele besluit om een stichting te ontbinden, moet genomen worden in de bestuursvergadering van de stichting. Als er een Raad van Toezicht is, dan moet deze eerst goedkeuring geven voor het voorstel tot ontbinding. Zorg dat het formele besluit tot ontbinding wordt genomen in overeenstemming met je statuten. Hierin zijn vereisten voor opheffing geformuleerd. Zo kan er bijvoorbeeld statutair zijn vastgesteld dat een ruime meerderheid moet instemmen met het voorstel, en/of dat er een minimumaantal bestuursleden aanwezig moet zijn bij de stemming. Het bestuursbesluit is ongeldig als er niet op de vastgestelde manier tot overeenstemming is gekomen.

Uitschrijven

Zoals hierboven al even genoemd, kan de opheffing van een stichting snel en eenvoudig. Heeft de stichting bezittingen noch schulden en geen belastingplichten voor de btw, vennootschapsbelasting of loonheffingen? Dan vul je dit formulier in en stuur je het per post op naar de Kamer van Koophandel in jouw regio. Belangrijk is dat je het ontbindingsbesluit meestuurt. In principe zijn dit de notulen van de bestuursvergadering (zie hierboven) waarin tot overeenstemming is gekomen over de opheffing. Vervolgens krijg je een bevestiging van ontbinding en is de stichting officieel opgeheven.

Vereffenen schulden of bezittingen

Als de stichting schulden of bezittingen heeft, dan moeten deze vereffend worden, voordat er tot ontbinding over kan worden gegaan. Hiervoor ben je verplicht om een vereffenaar aan te stellen: iemand die de eindbalans opmaakt en bepaalt wat er gebeurt met de schulden of het vermogen dat er onder de streep overblijft.

a.     Vereffenen van schulden

Slaat de balans negatief uit? Dan moet vastgesteld worden hoe openstaande kosten afbetaald worden. Dit stroomschema kan je helpen om te bepalen op welke manier schulden vereffend kunnen worden. Als er schulden bij de Belastingdienst openstaan die niet tijdig voldaan kunnen worden, moet je melden dat er sprake is van betalingsonmacht. Je krijgt met deze melding niet automatisch kwijtschelding. Daarvoor kun je hier terecht. Is de stichting niet in staat om de schulden te vereffenen? Dan moet je faillissement aanvragen.

b.     Vereffenen van bezittingen

Een balans met een positief resultaat, moet bij stichtingen vereffend worden zoals is vastgesteld in de statuten. Heeft de stichting een ANBI-status? Volgens de liquidatiebepaling voor culturele ANBI’s, moet een batig liquidatiesaldo besteed worden aan een (vergelijkbare) ANBI (zie kader).

Als je wel schulden of bezittingen zijn vereffend, dan ontbind je de stichting met een uitschrijving bij de Kamer van Koophandel. Je doet dat door dit formulier te deponeren bij het KvK kantoor in jouw regio. Ook stuur je hier het ontbindingsbesluit mee (zie hierboven), waarin ook is opgenomen wat er met het eventuele overgebleven saldo gebeurt en wie als vereffenaar verantwoordelijk is voor de afhandeling hiervan.

Opzeggen ANBI-aanwijzing

ANBI’s zijn zelf verplicht het te melden als de ANBI-aanwijzing beëindigd moet worden. Dit kan het geval zijn bij opheffing, fusie of het veranderen van de doelstelling en het niet langer voldoen aan de voorwaarden. Beëindiging van de ANBI-status regel je schriftelijk door een brief te sturen naar het  ANBI Expertisecentrum.

Wordt of werd een aanwijzing als ANBI in 2013 of later beëindigd en beschikt(e) de instelling over een vermogen van €25.000 of meer? Dan ben je na de beëindiging verplicht tot het verstrekken van informatie over het verloop van het vermogen. Om te voldoen aan de informatieplicht vul je jaarlijks een formulier in (hier  te vinden).

In dit artikel leggen we meer uit over (het aanvragen, wijzigen of opheffen van) de ANBI-status.

Fiscale gevolgen opzeggen stichting

Als de stichting voor de belasting als onderneming werd gekenmerkt, dan ben je mogelijk belastingplichtig voor de btw en de vennootschapsbelasting en wil je uiteraard dat deze plicht vervalt bij ontbinding. Ook zul je, wanneer de stichting personeel in dienst heeft, een procedure moeten starten om loonheffingsplicht te beëindigen.

a.     Btw en vennootschapsbelasting

Als je je stichting ontbindt bij de Kamer van Koophandel, dan geeft de KvK je uitschrijving door aan de Belastingdienst. Je ontvangt vervolgens een brief van de Belastingdienst waarin staat per wanneer de aangifteplicht vervalt. Let op dat je tot dit moment aangifte blijft doen, ook als je niets aan te geven hebt. Je voorkomt dan middels een nihilaangifte dat je in gebreke blijft met betrekking tot je belastingplichten. Stichtingen in de vennootschapsbelasting moeten bij de laatste VpB-aangifte een eindafrekening doen. Je boekhouder kan je hierbij helpen. 

b.     Loonheffingen

Voor een stichting met personeel in dienst, heeft ontbinding tot gevolg dat medewerkers ontslagen worden. Hiervoor moet je verschillende zaken regelen: er moet aangezegd worden, een ontslagvergunning aangevraagd worden, een sociaal plan opgesteld, transitievergoedingen voldaan worden. In dit artikel leggen we uitgebreider uit welke stappen een werkgever moet nemen bij ontslag.
Met betrekking tot de fiscale gevolgen van het opheffen van de stichting is het belangrijk dat je doorgeeft aan de Belastingdienst dat de loonheffingsplicht niet langer van toepassing is. Je stuurt daarvoor dit formulier op naar de Belastingdienst. Blijf, net als bij de btw en VpB, aangifte doen totdat je een officiële bevestiging hebt van de datum per wanneer de loonheffingsplicht eindigt. Als je niets aan te geven hebt -want, geen personeel meer- doe je een nihilaangifte.

Twijfel je of de opheffing van je stichting fiscale gevolgen heeft? Met deze check voor stichtingen en verenigingen van de Belastingdienst weet je het zeker.

Meer weten

Verder lezen over het ontbinden van een stichting doe je bij de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst. Check de links als je onze artikelen over de stichting, de ANBI-status, Wbtr wetgeving of een stappenplan voor ontslag wilt lezen. Natuurlijk kun je met vragen of voor meer informatie ook bij ons terecht. We helpen je graag verder.