Voor Klanten: ANBI aanleverhulp

Aanleverhulp aanvraag ANBI-status voor buitenlandse organisatie

Om een ANBI-aanvraag te kunnen doen, moet je aan voorwaarden voldoen en documenten aanleveren. Lees deze ANBI aanleverhulp goed door en geef alle gevraagde informatie aan ons door.

Naam organisatie:

Vestigingsadres organisatie:

Naam aanvrager:

Plaats:

Datum:


Checklist voorwaarden

Vink op onderstaande checklist aan of jouw organisatie aan de genoemde vereisten voldoet. Stuur de afgevinkte lijst naar ons op. Wij controleren dan of je aan de voorwaarden voldoet. Indien dit het geval is, kan je organisatie in aanmerking komen voor een ANBI-status. Als niet kijken we of/hoe je organisatie aan de benodigde eisen kan voldoen.

0          De activiteiten van de organisatie dienen tenminste 90% het algemeen belang.

0          De instelling heeft geen winstoogmerk.

0          Alle betrokkenen bij de organisatie voldoen aan de integriteitseis (hebben geen veroordeling gehad in de afgelopen 4 jaar).

0          Geen (rechts)persoon kan over het vermogen van de organisatie beschikken alsof het zijn eigen is.

0          Geen bestuurder/beleidsbepaler heeft een meerderheid/veto in de zeggenschap over het vermogen.

0          De instelling beschikt over een website of andere online locatie waarop verplichte gegevens (kunnen) worden gepubliceerd.

0          Het vermogen van de ANBI blijft beperkt tot dat wat redelijkerwijs nodig is voor de activiteiten ten bate van de doelstelling.

0          Er is een actueel beleidsplan (indien er geen actueel beleidsplan is, kunnen we je helpen met het schrijven/actualiseren hiervan).

0          De beloning voor beleidsbepalers is niet groter dan een onkostenvergoeding. 

Benodigde documenten

Bij de aanvraag voor de ANBI-status, ben je naast het voldoen aan de voorwaarden, verplicht om een aantal documenten over te dragen. De documenten mogen in het Nederlands, Engels, Frans of Duits aangeleverd worden.

Is het vestigingsadres van de organisatie in Nederland en staat je organisatie ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? Dan volstaat het voor de ANBI-aanvraag om enkel een beleidsplan als bijlage mee te sturen bij de aanvraag.

  • Een afschrift van de oprichtingsakte of een daarmee vergelijkbaar document waaruit de rechtsvorm van uw instelling blijkt
  • Afschrift van het huishoudelijk reglement (statuten)
  • Afschrift van de laatste jaarrekening en een toelichting daarop (financieel jaarverslag).
  • Een overzicht met namen en adresgegevens van de bestuurders.
  • Een actueel beleidsplan (klik hier voor een template van een beleidsplan).
  • Heeft de organisatie een soortgelijke status als ANBI in vestigingsland? Een kopie van de belastingverklaring van uw belastingkantoor en een uittreksel van de registratie van de instelling in een handelsregister.
  • Een kopie van het identiteitsbewijs van de persoon die de aanvraag ondertekent.
  • Een kopie van de wettelijke (civielrechtelijke) bepalingen van uw land/staat op basis waarvan de instelling is opgericht.

Stuur de ingevulde checklist en gevraagde documenten naar je contactpersoon.

Wacht niet te lang: mogelijk moeten er bijvoorbeeld statuten worden opgesteld, een website ontwikkeld of een beleidsplan geschreven worden. Lupacompany voorziet in deze diensten.

heb je de ANBI aanleverhulp geheel doorlopen? Als aan de eisen voldaan is en de gevraagde bijlagen compleet zijn, kunnen we de ANBI-aanvraag starten. Binnen 8 weken na het indienen van de aanvraag moet je uitsluitsel krijgen over de toekenning. Bij een afwijzing is hoger beroep mogelijk.